صفحه اصلی

 
 
 
 
 

در خصوص تعليم و تربيت اطفال نهايت همت، مجری فرماييد. اهميت عظمی دارد و همچنين تربيت بنات در نهايت آداب. تا به حسن سلوك و اخلاق پرورش يابند زيرا امهات اول مربی اطفالند

— حضرت عبدالبهاء