صفحه اصلی

 
 
 
 
 

مسئله تربيت اطفال و پرستاری ايتام بسيار مهم است همچنين تربيت و تعليم بنات، اهم ترين امور است زيرا اين دختران وقتی مادر گردند و اول مربی اطفال، امهاتند

— حضرت عبدالبهاء