صفحه اصلی

 
 
 
 
 

بايد اسباب تربيت از برای نورسيدگان رحمانی و نونهالان بوستان الهی از هر جهت فراهم آورد. اين است سبب روشنايی عالم انسانی

— حضرت عبدالبهاء