صفحه اصلی

 
 
 
 
 

انسان طلسم اعظم است ولكن عدم تربيت او را از آنچه با اوست، محروم نموده

— حضرت بهاءالله