صفحه اصلی

 
 
 
 
 

خدمات آستان الهی بسيار ولی اعظم خدمات و اتمّ مثوباتْ تربيت اطفال و صبايای احبّاء اللّه است

— حضرت عبدالبهاء