صفحه اصلی

 
 
 
 
 

ترتيبی كه در تعليم قرار داديد كه از بدايت اثبات الوهيت و وحدانيت رب قديم و نبوت انبياء و مرسلين و بيان آثار و آيات و عجايب كونيه گردد، بسيار موافق. چنين مجری داريد

— حضرت عبدالبهاء