صفحه اصلی

 
 
 
 
 

اس اساس الهی، اخلاق رحمانی است كه زينت حقيقت انسانی است و علم و دانش است كه سبب ترقی عالم بشريت است

— حضرت عبدالبهاء