صفحه اصلی

 
 
 
 
 

جميع اطفال قلوبشان نورانی و پاک است هيچ غلّ و غشّی ندارند مانند نهال های تر و تازه اند من در حقشان دعا ميکنم که هريک شجرۀ مبارکه شود و ثمرات طيّبه بخشد

— حضرت عبدالبهاء