صفحه اصلی

 
 
 
 
 

درس اخلاق

هوالله


نونهالان گلشن توحید که درس اخلاق می خوانند منظور نظر عنایتند و در ظل فضل و موهبت حضرت احدیت. عبدالبها در نهایت تضرع و ابتهال آن اطفال را ترقی خواهد و تدرج در درجات علویت عالم انسانی طلبد. امید است که چنین گردد.

ع ع